Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Belangrijke Organisaties

Bij schuldhulpverlening zijn verschillende instanties en organisaties betrokken, zowel op landelijk als lokaal niveau. In de praktijk blijken er op lokaal niveau grote verschillen te zijn in de aanpak van de schuldhulpverlening. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen instanties die uitvoerend en die beleidsmatig werk leveren. Soms zijn de organisaties werkzaam op een bepaald onderdeel van de schuldsanering, het kan ook zijn dat ze als belangenorganisatie of koepel werken voor een bepaalde doelgroep.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste organisaties. Voor meer informatie over een organisatie, kun je klikken op de betreffende organisatie. Je komt dan automatisch op hun website.

Algemeen maatschappelijk werk (AMW)
Het amw is in veel gemeenten een belangrijke deelnemer in de uitvoering van schuldhulpverlening. Vooral op het gebeid van budgetbegeleiding, psychosociale hulpverlening, preventie en nazorg. In een aantal gemeenten houdt het maatschappelijk werk zich ook bezig met schuldbemiddeling.

Bedrijfsmaatschappelijk werk
Een groot aantal ondernemingen heeft een bedrijfsmaatschappelijkwerker(ster). Zij of hij kan zich bezighouden met schuldhulpverlening voor werknemers van de onderneming.

BKR
Bureau Krediet Registratie, kortweg BKR, houdt een centraal register bij van kredietverplichtingen in Nederland. Het is één administratiepunt met gegevens van alle consumenten die een krediet hebben of de laatste vijf jaar hebben gehad. Ook middelen waaruit een krediet kan voortvloeien worden geregistreerd. Heb je bijvoorbeeld een creditcard of een winkelpas, dan staat dit vermeld in de centrale kredietregistratie, maar ook mobiele telefoonabonnementen staan geregistreerd. Wat niet wordt vasgelegd zijn onder andere leningen van de Sociale Dienst, huurschulden, hypotheken en studieleningen.
Wanneer je je verplichtingen niet nakomt, bestaat de kans dat acher je lening een A komt te staan, van Achterstand. Daarvan is sprake bij 2-5 % van de registraties. Daardoor wordt het moelijker in de toekomst nog geld te lenen. Als je schulden zijn gesaneerd dan komt ook dat bij de BKR geregistreerd te staan. Deze registratie blijft vier jaar staan. De BKR legt alle gegevens zorgvuldig vast en beheert het bestand. Je kunt inzage krijgen in je gegevens door een formulier in te vullen bij een willekeurige bank en 4,50 Euro te betalen. Na een week krijg je de resultaten thuisgestuurd.

Juridisch Loket
Bij het Juridisch Loket kunnen personen met een laag of midden inkomen tegen een geringe vergoeding rechtsbijstand krijgen van professionele juristen. In de schuldhulpverlening zal een cliënt niet snel recht hebben op rechtsbijstand aangezien hier reeds andere instanties (semi)-juridische hulp verlenen. Wel kun je verwezen worden als er bijvoorbeeld onenigheid is over een schuld of als je wilt vragen om verlaging van de alimentatieplicht

Bureau WSNP
De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt gecoördineerd door de Raden voor Rechtsbijstand, in het bijzonder de Raad voor Rechtsbijstand 's-Hertogenbosch.

CBS
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is een overheidsinstelling ressorterend onder het Ministerie van Economische Zaken. Het onderzoeksterrein wordt bepaald door de Centrale Commissie voor de Statistiek. Dit is een onafhankelijke commissie waarin overheid, wetenschap en maatschappelijke groeperingen zijn vertegenwoordigd. Dit ‘CBS-parlement’ waarborgt de onafhankelijkheid van het CBS en de onpartijdigheid van de informatie.
De informatie die het CBS verzamelt, omvat vele maatschappelijke aspecten; van economische groei en consumentenprijzen, tot de leefsituatie van individuen. Hiertoe worden jaarlijks honderden enquêtes gehouden onder bedrijven en huishoudens en bij particuliere- en overheidsinstellingen. Het CBS verplicht zich tot geheimhouding van de individuele gegevens. De uitkomsten van enquêtes leveren een schat aan informatie op over de Nederlandse maatschappij. Door de ervaring van het CBS op dit gebied is de informatie die zij verstrekken erg betrouwbaar.

DIVOSA
De directies van de sociale dienst hebben zich verenigd in Divosa. Divosa werkt aan beleid, producten en diensten waarmee sociale diensten hun werk beter kunnen doen. Zij brengen onder andere circulaires uit die betrekking hebben op schuldhulpverlening. Divosa behartigt de belangen van sociale diensten en hun klanten door informatie en ideeën over de sociale zekerheid uit te dragen naar politiek en praktijk. Diensten en producten van Divosa moeten ertoe bijdragen dat klanten van sociale diensten eenvoudig en doeltreffend gebruik kunnen maken van de lokale sociale zorg. Bruikbaarheid en doelmatigheid van de dienstverlening door Divosa worden steeds getoetst aan de toegevoegde waarde voor zowel de klant als de sociale diensten. Bij de ontwikkeling van diensten en producten houdt Divosa ook rekening met de functies en activiteiten van andere actoren in de sociale en economische sfeer waarmee sociale diensten samenwerken.

 • Divosa draagt zorg voor een gezamenlijke inbreng vanuit de sociale diensten in het proces van landelijke beleidsontwikkeling.
 • Divosa biedt als serviceorganisatie handreikingen voor de toepassing van wet- en regelgeving; door standaardisatie van collectieve producten en door bemiddeling bij advies in individuele situaties.
 • Divosa ondersteunt het management van een sociale dienst onder andere op de terreinen beleidsvorming, organisatie, beheer en informatievoorziening.
 • Divosa bevordert een voldoende aanbod van kwalitatief hoogwaardige opleidingen voor het personeel van de sociale diensten.
 • Divosa signaleert via haar leden in een vroegtijdig stadium maatschappelijke noden en behoeften.
 • Divosa analyseert de achterliggende problematiek en geeft oplossingsrichtingen aan.

Overleg en samenwerking met de politiek, ministeries, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, andere uitvoeringsorganisaties en organisaties die de klanten van sociale diensten vertegenwoordigen, vormen een vanzelfsprekend onderdeel van deze activiteit.

Gemeente
De gemeente ontwikkelt (gemeentelijk) beleid ten aanzien van schuldhulpverlening voor particulieren zowel als ondernemers.

Gemeentelijke kredietbanken
De gemeentelijke kredietbank houdt zich met betrekking tot de schuldhulpbemiddeling voornamelijk bezig met het schuldregelen. Zij verleent in dit kader onder andere saneringskredieten.

Gemeentelijke sociale diensten
Binnen de lijnen van de Wet Werk en Bijstand heeft de gemeente een aantal mogelijkheden om iets te doen aan het inkomensbeleid voor de minima, hetgeen ook een positief gevolg kan hebben op het voorkomen van uitzichtloze schulden. In een aantal gevallen voert de sociale dienst de schuldhulpverlening uit, maar vaak wordt deze specialistische taak uitbesteed.

Landelijk Platform Integrale Schuldhulpverlening
In 1994 is het Landelijk Platform Integrale Schuldhulpverlening (LPISHV) opgericht. Leden van dit overlegorgaan zijn:

 • de NVVK (kredietbanken);
 • Divosa (sociale diensten);
 • MOgroep (Algemeen Maatschappelijk Werk);
 • de VNG (gemeenten);

Het ministerie van SZW is toehoorder en financiert de activiteiten.
In het Platform bundelen de brancheorganisaties van de lokale uitvoerders van de schuldhulpverlening hun krachten. Het onderzoek “Schulden: naar”  van professor Boorsma leverde in 1994 de uitgangspunten. Opvallend bleken voornamelijk de hoeveelheid mensen met problematische schulden en de grote verscheidenheid aan schuldhulpverlening van plaats tot plaats. De belangrijkste aanbeveling was: ontwikkel gezamenlijk de integrale schuldhulpverlening. Integrale schuldhulpverlening werkt tegelijkertijd aan de oplossing van de schulden (financieel-technisch) én aan de oorzaken of gevolgen (psychosociaal) van de problematische schuldsituatie.

In de visie van het LPISHV moet gedurende de gehéle schuldhulpverlening, zowel in het minnelijke als in het wettelijk traject, integraal gewerkt worden. Vooraf en tijdens de trajecten is preventie belangrijk en moet er aandacht besteed worden aan de uitvallers.
Het Landelijk Platform heeft de eerste jaren van haar bestaan vooral gezocht naar die gezamenlijke, integrale werkwijze. Zij creëerde draagvlak voor een integraal schuldenbeleid en signaleerde knelpunten. Zo verscheen een eerste Handreiking en een Werkboek Schulden.

Eind 1999 bleek de problematiek zodanig in omvang toe te nemen en de behoefte aan landelijk ondersteunende activiteiten zo groot dat het Platform haar taken professioneler moest uitvoeren.
In 2000 startte het Landelijk Project Integrale Schuldhulpverlening. Een Projectbureau zorgt voor een landelijk netwerk en voert regie over een aantal gevarieerde deelprojecten. Zo wordt er gewerkt aan landelijke organisatiemodellen, onderzoeken, methodiekontwikkeling, kwaliteits-bevordering, uitwisseling, registratie, opleiding, en organiseert  het project studiedagen en congressen. Alle activiteiten zijn gericht op de integrale werkwijze, dat betekent een intensieve samenwerking van gemeenten en sociale diensten met kredietbanken en het maatschappelijk werk.

Ministerie van Justitie
Het ministerie van justitie is het overheidsorgaan dat verantwoordelijk is voor wetgeving omtrent de wsnp en het loonbeslag.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid stippelt de grote lijnen uit van de beleidsmatige kant van schuldhulpverlening. Hierbij kunnen eventueel ook andere ministeries betrokken zijn. Verder verricht het ministerie veel onderzoek op dit gebied.

MOgroep
De Maatschappelijk Ondernemers Groep is de ondernemersorganisatie voor de branches Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang. De MOgroep heeft meer dan 2000 leden waaronder de ruim 150 AMW instellingen. De Maatschappelijk Ondernemers Groep:

 • behartigt de belangen van de branches door lobby en profilering;
 • ondersteunt de ondernemers bij het vervullen van hun werkgeversfunctie (arbeidsvoorwaardenbeleid, arbeidsmarktbeleid, arbeidsomstandighedenbeleid,
  wet- en regelgeving, sociaal-economisch beleid);
 • voert de CAO-onderhandelingen voor de CAO's Welzijn, Jeugdhulpverlening en Kinderopvang;
 • signaleert tendensen en volgt het nieuws op de voet;
 • verzamelt en verspreidt kennis en informatie, in publicaties en bij evenementen;
 • initieert projecten en onderzoeken.

Nederlandse Vereniging voor VolksKrediet (nvvk)
Dit is de koepelorganisatie van alle gemeentelijke kredietbanken in Nederland. Tevens zijn er geassocieerde leden, veelal schuldhulpverlenende instanties die werken volgens de gedragscode.

NIBUD
Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) informeert en adviseert over geldzaken van consumenten. Het NIBUD bestaat sinds 1979 en is gevestigd in Utrecht.

NIZW
Het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW is een onafhankelijke organisatie die zich door middel van informatie, innovatie en ondersteuning richt op vernieuwing en verbetering van de sector zorg en welzijn. In deze sector werken ruim 400.000 beroepskrachten en vele vrijwilligers op terreinen als kinderopvang, maatschappelijke dienstverlening, sociaal-cultureel werk, ouderendienstverlening, jeugdzorg, maatschappelijke opvang, verzorgings- en verpleeghuizen, thuiszorg en hulpverlening aan mensen met een handicap.

Ook instellingen buiten de sector die zorg- en welzijnsactiviteiten ondernemen, zoals opleidingen, provincies, gemeenten en woningbouwcorporaties, doen regelmatig een beroep op het NIZW. De werkzaamheden van het NIZW zijn geclusterd rond de thema's informatie en infrastructuur, jeugdzorg en -welzijn, zorgen en verplegen, organisatie van zorg en lokaal sociaal beleid. Binnen deze kaders houden de medewerkers van het NIZW zich bezig met de ontwikkeling en implementatie van nieuwe methodieken en informatieproducten, met afstemmingsvraagstukken en expertiseontwikkeling. Dat resulteert onder meer in congressen, trainingen, boeken, brochures, almanakken, databestanden, websites, cd-rom's, video's en een informatielijn.

Sociaal Raadslieden
Deze organisatie verricht in veel gemeenten veel preventief werk op het gebied van schulden, doordat zij mensen onder andere helpen bij het invullen van formulieren en het aanvragen van inkomensverruimende maatregelen.

Vereniging van Nederlandse Gemeentes
Deze organisatie adviseert en informeert gemeenten over ontwikkelingen en trends op gebieden van het gemeentelijk beleid. Zij verricht ook onderzoek op dit gebied.

Huis & Tuin Web
De pagina's op huis en tuin web geven een overzicht van de feiten en ontwikkelingen rondom alle zaken en huis. Dit doen zij door het verenigen van encyclopedie informatie met het laatste nieuws. Dit brengt het zoeken naar informatie op een hoger niveau.