Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Boelwerf over de verkoop en sanering van de gronden.

Verkoop Curator Philips vond dat de prestaties van de chiptak te veel afhingen van de economische conjunctuur. Er wordt landelijk een modelverslag ingevoerd, waarvan de hoofdstukken corresponderen met de hiervoor onder 1. Het systeem kende ook een opt-in toevoeging voor het ontvangen van reclame. Ze stelde in een brief dat Broadcast Press de persoonlijke gegevens wel degelijk gebruikt op een wijze die verenigbaar is met de doeleinden waarvoor die zijn verkregen. De bewering dat privacywetgeving een obstakel is voor het realiseren van maatschappelijk of politiek wenselijk geachte doelstellingen, is veelal misleidend of onjuist. Wie er dan misbruik maakte, zei Rullmann niet, wellicht bewaart ze dit tot een vonnis. Deze twee argumenten doen de vraag rijzen of de formulering van de Wet bescherming persoonsgegevens in overeenstemming is met het belang dat organisaties en personen hechten aan geheimhouding van hun adressen.

Ze beroept zich op de Wet bescherming persoonsgegevens Wbp, zie heldere weergave en nadere uitleg. Sprey erkende dat het doel van de zaak ook in belangrijke mate economisch van aard is. Het concern wil zich nu meer concentreren op uitbreiding van de andere activiteiten, waaronder de medische divisie. Voor rentelasten, belastingen en een bijzondere last voor asbestclaims boekte Philips in het afgelopen kwartaal een winst van 290 miljoen euro tegen 353 miljoen euro een jaar eerder. Volgens Van Dusseldorp kan dat niet kloppen, want de activiteiten van het bedrijf zijn gestaakt.

Van Dusseldorp vindt dat de verwerking in strijd is met de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Dus eist Van Dusseldorp dat Broadcast Press en Informa de betreffende bestanden binnen drie dagen vernietigt en dus nooit meer zal gebruiken. Neem een abonnement op de tweewekelijkse nieuwsbrief om regelmatig nieuwe artikelen te ontvangen. Indien de eis wordt toegewezen kan Informa pogen de schade te verhalen. Derden en Gebruiker, tenzij het Zaken betreft waarop artikel 4. Nu Monique van Dusseldorp opnieuw begint, heeft haar directe concurrent op onrechtmatige wijze een voorsprong verkregen.