Schuldeisers

Hoe je ze te vriend n buiten de deur houdt!

schulden
De oprichting van een vennootschap biedt ook andere voordelen.

Vennootschap Onder Firma Deze mogelijkheid moet in de statuten ingeschreven zijn. Een jaarrekening volgens volledig schema, overeenkomstig de bepalingen van bovenvermeld Koninklijk besluit. Dit betekent dat de mogelijkheden om de aandelen over te dragen, beperkt zijn. Een verlenging van de oproepingstermijn is niet gewenst ingeval een nieuwe oproeping nodig is omdat de algemene vergadering bijvoorbeeld niet op geldige wijze heeft kunnen beraadslagen en besluiten. Years evenly divisible by four are normally leap years, except for. Voor het bepalen van het ereloon van de curators is een verwijzing naar het openbaar karakter van hun ambt geen goed criterium.

Geen nominale waarde meer nodig voor aandelen van de B. De naam, voornamen en het adres van de voorlopige bewindvoerders. Stille vennoten kunnen niet als zaakvoerders worden aangesteld. De zaakvoerders worden benoemd in de statuten of door een latere akte. Hij kan enkel om een wettelijke reden worden afgezet. In dit artikel, tussen de woorden bij authentieke akte en de woorden worden verleden het woord moeten invoegen. Dit subamendement houdt rekening met de opmerkingen die bij de behandeling in de commissie werden gemaakt en die ertoe strekken het toepassingsgebied te omschrijven van de bepaling van het amendement.

Gerelateerde artikelen

Beslag

Lenen Be

Beslag

Contract Lening