Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
De verzamelde gewone leden vormen samen de algemene vergadering.

Gewone Meerderheid In elk land, dus ook in ons land, is een van de basisregels van de democratie dat een meerderheid wetten kan stemmen tegen de zin van een minderheid in. Daartoe moet men aanvaard worden door de Raad van Bestuur. De verzamelde gewone leden vormen samen de algemene vergadering. De oproepingsbrief bevat de agenda eventueel vastgesteld na raadpleging van de andere bestuurders. De Raad van Bestuur stelt het huishoudelijk reglement op, dat slechts bij tweederde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders kan goedgekeurd of gewijzigd worden.

Iedereen zonder uitzondering kan opgenomen worden als lid. De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De uittredende bestuurders zijn her verkiesbaar en ten alle tijde afzetbaar door de Algemene Vergadering. Elk aanwezig gewoon lid mag slechts één volmacht houden.

De Raad van Bestuur kan één of meer afgevaardigde bestuurders aanstellen, belast met het dagelijks bestuur der postcheques, banken, spaarkassen en andere financiële instellingen. Elk lid van de Raad van Bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de Raad van Bestuur. Luc Van Outryve voorzitter, Keizer Leopoldlaan 3 N, 9000 Gent. De besluiten van de Algemene Vergadering worden gebundeld en bewaard op de maatschappelijke zetel van de vereniging. Het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december. Deze kunnen zich laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid.

Het aantal leden is onbeperkt maar moet tenminste vier leden bedragen. Tevens bevat het de aanvullingen bij en de verdere omschrijving van bovenstaande artikels. Deze benoeming geldt voor een periode van twee jaar. De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door de Raad van Bestuur telkens als het doel of het belang van de vereniging dit vereist en tenminste één maal per jaar. Zij zijn voor de leden ter inzage beschikbaar en de leden kunnen op aanvraag een afschrift ontvangen.

Ik blijf me verbazen hoe in ons land sommige zaken kunnen verdraaid worden. Het is het steeds opnieuw vertalen en vertellen van het collectieve geheugen, van ons verleden, van ons heden, van onze gemeenschappelijke verhalen. In geval van vrijwillige ontbinding of ontbinding van rechtswege zal een vereffenaar worden aangesteld. Bij ontbinding van de vereniging wijst de Algemene Vergadering een vereffenaar aan, waarvan zij de opdracht omschrijft. De raad van bestuur brengt jaarlijks, binnen de zes maanden na afsluiting van het boekjaar, aan de algemene vergadering verslag uit en legt verantwoording af voor de rekeningen en het beleid in het afgelopen boekjaar. Uitgetreden en uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen recht op het vermogen van de vereniging. Een enorm belangrijke sector voor heel de bevolking.