Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Een bvba is dus steeds geldig vertegenwoordigd door één van haar zaakvoerders.

Indien geen regeling is voorzien, zijn de wettelijke bepalingen van toepassing. De bijeenroeping gebeurt met een aangetekend schrijven aan alle vennoten evenals obligatiehouders, commissarissen en zaakvoerders. De commissaris is jegens de vennootschap aansprakelijk voor de tekortkomingen in de vervulling van zijn taak. Zelfs indien u niet volledig met het katholiek geloof vertrouwd bent, kunnen deze ontmoetingen toch een verpozing zijn in de voorbereidende beslommeringen. Een wijziging is aangenomen wanneer zij drie vierde van de stemmen heeft verkregen.

Sommige regels zijn, zonder dat ze wijzigbaar zijn, op alle gehuwden van toepassing, ongeacht onder welk stelsel ze gehuwd zijn. Daarom is een huwelijkskontrakt in dat geval zeer aan te raden. Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter doorslaggevend. De volgende leden vernummeren rekening houdend met deze toevoeging. In geval van weigering van een overdracht onder levenden kunnen de belanghebbenden zich wenden tot de bevoegde rechtbank in kortgeding. De aandelen zijn ook ondeelbaar en kunnen niet in onderaandelen gesplitst worden.

Van de algemene vergadering wordt een verslag en een aanwezigheidslijst opgemaakt. In deze context kan concreet aan het volgende worden gedacht. De vennootschap kan ontbonden worden omwille van diverse redenen. Om zich voor te bereiden organiseren verschillende centra ontmoetingen voor toekomstige trouwers. De techniek bestaat hierin dat de echtgenoten onder elkaar een afrekening kunnen doen waarbij er een schuldvordering bestaat van de ene op de andere. Na die periode kan de algemene vergadering de duur verlengen of de vennootschap ontbinden en vereffenaars aanstellen. De algemene vergadering duidt een of meer commissarissen aan om de financiële toestand en de jaarrekening te controleren en dit voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar.

Alle aandelen kunnen verenigd worden in de hand van één persoon. Zij doen dus een inbreng hetzij in geld hetzij in natura. In principe is de zaakvoerder niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de vennootschap. Elk aandeel geeft recht op 1 stem ondanks hiermede tegenstrijdige bepalingen. Indien van het Rekenhof geen algemene controle gevraagd kan worden, moet het Hof toch de mogelijkheid worden geboden rekening te houden met de inlichtingen die het van elders zou ontvangen, zonder daarvoor het initiatief te hebben genomen. Uitkeringen dividenden of tantièmes in strijd met de gestelde voorwaarden moeten terugbetaald worden indien het bewijs wordt geleverd dat de begunstigden wisten of konden weten dat de uitkering strijdig was met de voorschriften.