Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

Stichting Schulden Vrij Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. De hiervoor bedoelde verslagen vormen tezamen het jaarverslag van de stichting. Deze eisen worden periodiek door onafhankelijke deskundigen getoetst. Het doel van de stichting kan niet worden gewijzigd.

Ontslag van een bestuurslid is mogelijk indien dit lid zich schuldig maakt aan gedragingen in strijd met de belangen en doelstellingen van de stichting. Ieder jaar wordt tenminste één vergadering gehouden. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

Zorg er in ieder geval voor dat u van uw schulden afkomt! Dat kan naar de Nederlandse wet in 3 jaar, onder voorbehoud van een aantal regeltjes. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen. Het bestuur van de stichting bestaat uit drie personen. De nog resterende schuld wordt aan het eind van de rit kwijtgescholden, waardoor crediteuren in veel gevallen maar een klein deel van hun vordering terugzien.

De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Actuele nieuwsberichten uit de media over hypotheken. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur. Ieder bestuurslid heeft het recht tot uitbrengen van één stem.

Hierdoor voldoet de stichting aan de "Wet Consumenten Krediet". Het is eenvoudiger de beslissing over te laten aan de rechtbank dan zelf de knoop door te hakken, zeker bij grote internationale bedrijven. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.