Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Het door artikel 4 vastgestelde inkomen wordt per betaalperiode gewaarborgd.

Minimum Inkomen Het door artikel 4 vastgestelde inkomen wordt per betaalperiode gewaarborgd. Met dit tempo kunt u 6 modulen per jaar afleggen zodat u een opleiding van 56 modulen in ongeveer 9 jaar kan afronden. De bewijslast van één van de in het vorig lid vermelde toestand rust op de werkgever. Het aantal 494 uren dat in de formule vermeld in het vorig lid opgenomen is wordt bekomen door de vermenigvuldiging van de wekelijkse arbeidsduur van de chauffeurs van de taxionderneming met 13. In geval van vragen of problemen met betrekking tot de financiering van je studies, kan je eveneens terecht bij de maatschappelijk assistent.

De werkgever heeft de bewijslast van de mededeling binnen de door dit artikel bepaalde termijn. Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit. Natuurlijk kunt u uw studietempo versnellen of vertragen, dat bepaalt u zelf. Een zelfstandig student wordt altijd gelijkgesteld met een kotstudent. De betaalperiodes gedurende dewelke de werknemer onvolledige arbeidsprestaties heeft, in de zin van artikel 3, zijn uitgesloten van de garantieperiode. Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Indien de werkgever van oordeel is dat de werkman geen volledige arbeidsprestaties heeft gedurende een betaalperiode, is de werkgever er toe gehouden deze toestand alsook de ingeroepen redenen aan de werkman schriftelijk mede te delen.