Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Hulp bij schulden

Indien je problematische schulden hebt, kan je je melden bij de gemeente. De gemeente kan je vervolgens doorsturen naar een schuldhulpverlener. Deze is in dienst van de gemeente, of wordt door hen ingehuurd, zoals de GKB, een Project Schuldhulpverlening of de eigen afdeling Sociale Zaken. In het geval van andere problemen volgt soms ook een verwijzing naar de juiste instantie om hiermee om te leren gaan. Wanneer je een ondernemer bent met problematische schulden dan kun je voor schuldhulpverlening in de meeste gevallen niet terecht bij de gemeente. Probeer in dat geval de afdeling 'zelfstandigen' of vraag bij de afdeling Sociale Zaken waar je terecht kunt. Lukt ook dat niet neem dan contact op met een gespecialiseerd kantoor. Voor meer informatie klik hier!

Als een schuldhulpverlener besloten heeft dat je geholpen kunt worden, wordt er een voorstel gemaakt voor het oplossen van je schulden. In eerste instantie zal hij proberen een minnelijk akkoord te bereiken met je schuldeisers. Dat kan op twee manieren: via bemiddeling of via sanering.

Schuldbemiddeling
De schuldhulpverlener bepaalt, in overleg met de schuldeisers, hoeveel je per maand kunt aflossen en welke schulden je als eerst aflost. Voor meer informatie over schuldbemiddeling klik HIER

Schuldsanering
Hier leen je in één keer een groot bedrag van de kredietbank waarmee je al je schulden aflost. Je kunt vanaf dat moment gaan beginnen met aflossen bij de kredietbank. Voor meer informatie klik HIER

Als het niet lukt om tot een minnelijk akkoord te komen is er de mogelijkheid voor de schuldenaar om een beroep te doen op de WSNP.

Een aanvraag voor toepassing van de WSNP zal door de schuldhulpverlener of de client zelf bij de rechtbank worden gedaan waarbij de woonplaats van de schuldenaar bepaald bij welke rechtbank dit is. De rechter zal tijdens een zitting, waarbij de schuldenaar aanwezig dient te zijn, bepalen of de WSNP wordt toegekend. Als de WSNP van toepassing is, is dit meestal gedurende 3 jaar. Als de schuldenaar zich aan de strenge regels van de WSNP houdt is hij na afloop schuldenvrij.

Voor meer informatie betreffende de WSNP, klik HIER.

De hoofdregel bij schuldregeling is dat een doeluitkering, dus geld dat je met een speciaal doel ontvangt, niet gebruikt wordt voor het aflossen van schulden. Alle andere extra's moeten wel worden gebruikt. Een nadere uitwerking:

Kinderbijslag
Deze mag je geheel houden. Ook telt kinderbijslag niet mee bij de vaststelling van je inkomen voor de schuldregeling.

Kinderalimentatie
Zowel kinderalimentatie als alimentatie die je van een ex-partner ontvangt gelden, na aftrek van de belasting, als inkomen en worden dus wel meegenomen bij de berekening van je afloscapaciteit.

Huursubsidie (of vangnetregeling of woonkostentoeslag)
Je blijft hetzelfde bedrag ontvangen tijdens de schuldregeling, het geldt niet als inkomsten.

Voorlopige teruggaven van de belastingdienst

Als je deze zelf rechtstreeks van de belasting ontvangt, hetzij per maand hetzij één keer per jaar, tellen ze volledig mee als inkomen in een schuldregeling. We hebben het hierbij over voorlopige teruggaven zoals bijvoorbeeld de (aanvullende) kinderkorting, de (aanvullende) combinatiekorting, de (aanvullende) ouderenkorting en gehandicapten korting. Deze zijn veelal vooraf bekend. Wanneer je jaarlijks achteraf een belastingteruggaaf krijgt komt deze in principe ook aan de schuldeisers ten goede. Gaat het om jaarlijkse teruggaven achteraf die te voorzien zijn, dan zal de schuldhulpverlener aan u vragen deze voortaan maandelijks te laten uitbetalen. Te denken valt aan aftrek in verband met alimentatie of hypotheekrente.
Bij een schuldbemiddeling zijn alle extra inkomensten gedurende drie jaar voor de schuldeisers.
Bij een saneringskrediet ligt het iets anders: gaat het om belastingteruggaven die niet te voorzien waren op het moment van verstrekken van het saneringskrediet, dan kunnen deze niet meer worden verrekend in het krediet. Omgekeerd geldt ook dat belastingaanslagen, opgelegd nadat het saneringskrediet is uitbetaald, niet kunnen worden meegenomen in de sanering van schulden.

Tegemoetkoming Schoolkosten of studiefinanciering
Dit geldt niet als inkomen. Het bedrag gaat niet naar je schuldeisers.

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen
Dit verschilt per gemeente, voor meer informatie klik HIER

Bijzondere bijstand
De toekenning hiervan is afhankelijk van je inkomen zonder rekening te houden met de schuldregeling. Voor meer informatie klik HIER

Vergoeding voor rechtsbijstand
Deze is afhankelijk van je inkomen, het maakt dus niet uit of je in de schuldregeling zit en geldt niet als inkomen. Klik HIER voor meer informatie