Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Kosten in de boedel blijven ondergeschikt aan de rangorde van de wet op de voorrechten en hypotheken.

Boedel In compositie ontfangen, is een beschuldighde van een Misdaed van 'sHofs wegen, tot een overkomst of accoord voor seeckere somme van penningen ontfangen. Conclusio, besluyt, of kort begrijp van der pleyters meyninge, om recht te bekomen, conclusie. Duwarien, gifte van een Bruydegom aen sijn Bruyd, boven alle morgen gaven. Oppositie, tegenstellinge, wanneer een gedaeghde hem tegen den aenlegger in rechten in stelt. De non offendendo, van yemandt, die men gedreygt heeft, niet te beschadigen. Landwinninge, is een gonste van de Reeckenkamer verkregen, om tot kennisse van het Hof, yemand die een neerlaegh onschuldigh begaen heeft vry geley te geven.

Restitutio in integrum ex laesione ultra dimidium, herstelling uyt saecke van verkorting over de helft. Het lijkt echter even consequent daarbij, als in artikel 80, laatste lid, dat het sluitingsvonnis daarbij hem dan ook een algemene kwijting geeft. Clausula auctorisationis, waer door een Deurwaerder werdt gemachtight de beveelen van het Hof datelijck uyt te wercken. Interdict, een reglement by den Opper-rechter van Romen op 't besit gestelt. Si qua causa justa videbitur, soo daer eenige wettige oorsaeck sal schijnen te sijn. De beschikking van toelaatbaarheid houdt van rechtswege de schrapping in van de ingediende vorderingen op grond van de procedures bedoeld in het eerste lid. Nefastus dies, een dag als men geen recht spreeckt, een recht-swijgdagh.

In feite is de aanstelling van een curator ad hoc, luidens § 3, een omweg om de belangen van schuldeisers of gefailleerde te zien verdedigen, hen zelfs de middelen ontnemend om hun eigen belangen te bepleiten. Aenwysing van goederen, is als een Deurwaerder nae een vonnisse versoeckt dat hem goederen aengewesen sullen werden, om daer aen de voldoeninge van het selve te verhalen. Testamentum nuncupativum, een mondelingh gemaeckte uyterste wille. In geval van herroeping herwinnen de schuldeisers individueel het recht hun vordering uit te oefenen op de goederen van de schuldenaar voor de inning van het niet betaalde deel van hun schuldvorderingen.