Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Schulden, Incasso en Beslag

Wie geld heeft geleend, moet dit terugbetalen, meestal met rente. Als de schulden op tijd en correct worden betaald, is er meestal niets aan de hand. Wordt echter niet of te weinig betaald, dan heeft een schuldeiser verschillende mogelijkheden het bedrag waarop hij recht heeft te incasseren. Een eerste stap zal in de meeste gevallen een herinnering zijn. Vaak wordt daarin al medegedeeld dat extra kosten (incassokosten en wettelijke rente) in rekening worden gebracht als niet binnen de gestelde termijn wordt betaald. Soms - bijvoorbeeld als het een vordering van de overheid betreft - wordt het bedrag verhoogd met een boete of verhoging.

Schriftelijk reageren!
Het is verstandig om, als u het niet eens bent met de schuld, zo snel mogelijk schriftelijk te reageren. Bij voorkeur doet u dit per aangetekende post. Veel mensen bellen naar aanleiding van een brief hun schuldeiser op. Het nadeel hiervan is, dat het kan voorkomen dat de boodschap bij de verkeerde persoon terechtkomt of wordt vergeten. Als dan later wordt ontkend, dat u gereageerd heeft, moet u dit bewijzen. Vaak lukt dit niet meer. Het is dan uw woord is tegen dat van een ander. Gevolg is dat u "met lege handen staat". Bewaart u altijd copiëen van de door u verstuurde brieven.


Brieven van de overheid: beschikkingen
De mogelijkheid om te reageren op brieven van de overheid (bijvoorbeeld belastingaanslagen) is aan een bepaalde termijn gebonden is. Meestal is deze termijn zes weken. Als u niet tijdig reageert, heeft u in de meeste gevallen uw rechten verspeeld. U kunt dan niets meer doen. In de brief van de overheid moet vermeld staan wat u moet doen als u het er niet mee eens bent. Begrijpt u niet goed wat er moet gebeuren, wint u dan zo snel mogelijk advies in bij een deskundige, bijvoorbeeld het Buro voor Rechtshulp. Bij het Buro voor Rechtshulp is een eerste gesprek gratis.

Betalingsregeling

Als u het wel eens bent met de inhoud van de brief, maar u kunt niet of niet onmiddellijk betalen, vraagt u dan om een betalingsregeling. Doet u dit bij voorkeur schriftelijk. Een schuldeiser is echter niet verplicht om betaling in termijnen te accepteren. Het feit dat u een schuld niet kunt betalen is bijna nooit een geldige reden om niet of te laat te betalen. Dit komt geheel voor uw risico. Ook de extra kosten die aan te late betaling zijn verbonden komen veelal voor uw rekening.

De rechter
Is de schuldeiser een burger, bedrijf of organisatie, dan kan deze aan de rechter vragen u te veroordelen om het verschuldigde bedrag te betalen. U ontvangt dan een officieel stuk van een deurwaarder. Hij komt dan een dagvaarding brengen. Als u niet thuis bent, wordt de dagvaarding in de brievenbus gedeponeerd. In dit stuk wordt u opgeroepen voor de rechter te verschijnen. Tevens worden het tijdstip en de reden vermeld. U bent niet verplicht om te verschijnen. Gaat het om een procedure bij de arrondissementsrechtbank, dan moet u, als u wilt verschijnen, een advocaat inschakelen. Bij de kantonrechter is dit niet verplicht. In sommige gevallen ontvangt u een brief van de griffier van het kantongerecht, namelijk als het gaat om een vereenvoudigde dagvaarding.

Als u niet verschijnt dan zal de schuldeiser meestal gelijk krijgen. U wordt dan "bij verstek veroordeeld". Vanaf het moment dat u dit vonnis heeft gezien, kunt u daartegen actie ondernemen door zelf een procedure te beginnen. Dit heet verzet. Bij de arrondissementsrechtbank bent u ook dan verplicht een advocaat in te schakelen. Doet u dit wel zo snel mogelijk, omdat de termijn voor verzet maar twee weken is.

Als de schuldeiser gelijk krijgt, dan ontvangt hij een vonnis, waarboven staat "in naam der Koningin". Dit heet een grosse. U ontvangt een afschrift. Met de grosse, kan de deurwaarder beslag gaan leggen.


Het dwangbevel
Is de schuldeiser een overheidsorgaan, dan kan deze in veel gevallen de deurwaarder een stuk laten bezorgen, dat dwangbevel heet. Ook hierboven staat "in naam der Koningin". In sommige gevallen moet echter ook de overheid naar de rechter. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Sociale Dienst bij terugvordering van bijstand.

Tegen het dwangbevel kunt u zich ook verzetten. Meestal staat in het dwangbevel wat u moet doen. Ook in dit geval is het verstandig om zo snel mogelijk juridische hulp in te roepen. Met het dwangbevel kan de deurwaarder ook beslag leggen.

Beslag
Als u na een veroordeling of een dwangbevel nog niet betaalt, dan kan de schuldeiser de deurwaarder bijna alles wat van u is, laten verkopen. Uw spullen en/of uw eigen huis worden dan in beslag genomen. Zolang het beslag geldt, mag u niets met deze spullen doen. Doet u dat toch, dan bent u strafbaar. Ook kan hij ervoor zorgen dat uw werkgever een gedeelte van uw loon niet meer aan u uitbetaalt, maar aan de deurwaarder. Dit kan ook bij de instantie waarvan u een uitkering ontvangt, bijvoorbeeld de Sociale Dienst of het GAK. De deurwaarder kan ook verlangen dat de bank opgeeft hoeveel er op uw rekening staat. Vervolgens kan hij eisen dat de bank uw geld aan hem betaalt. U kunt dan niets meer van deze rekening opnemen.

De deurwaarder kan niet uw hele loon of uitkering in beslag nemen. Hij moet eerst bekijken, hoeveel u zou ontvangen als u een bijstandsuitkering (inclusief vakantiegeld) zou krijgen. Van dit bedrag mag u 90% houden. Dit heet "de beslagvrije voet". Alles wat u meer ontvangt dan deze beslagvrije voet moet de werkgever of de uitkerende instantie aan de deurwaarder betalen. Naarmate uw inkomen hoger is, loopt dit dus flink op.

Als u het niet eens bent met het beslag dat is gelegd - er kunnen immers fouten worden gemaakt - kunt u het beste naar een advocaat gaan. Deze kan dan nagaan of hij iets aan het gelegde beslag kan doen. Uw advocaat kan bijvoorbeeld een kort geding aanspannen tegen de schuldeiser.

Ook is het mogelijk dat uw schuldeiser een procedure tegen u wil starten en vreest dat uw vermogen is verdwenen als u éénmaal veroordeeld bent. Hij kan dan met toestemming van de President van de rechtbank beslag leggen. Hierover ontvangt u van te voren geen bericht. U kunt een advocaat inschakelen om het beslag weer ongedaan te maken.

Faillissement

Als u meerdere schulden niet betaalt, kan één van den schuldeisers uw faillissement aanvragen. Daarvoor zijn tenminste twee schuldeisers vereist. Dit is een procedure bij de rechtbank, waartegen u zich kunt verweren. Juridisch advies is ook hier onmisbaar. Als u failliet wordt verklaard, komt er tegelijkertijd op al uw bezittingen en gelden beslag te ligggen. Dit vermogen wordt dan beheerd door een advocaat, die als curator wordt benoemd. De curator moet ervoor zorgen dat uw bezittingen op een eerlijke manier onder alle schuldeisers worden verdeeld. Hij kan een openbare verkoop organiseren.

Sommige mensen denken dat ze door een faillissement van alle schulden af zijn. Dit is absoluut niet het geval. Als er namelijk niet genoeg vermogen/ geld is hetgeen vaak voorkomt, wordt het faillissement opgeheven. Dit wordt opheffing wegens gebrek aan baten genoemd. U moet dan alle schulden, die dan nog niet betaald zijn, alsnog betalen. Beslag en een nieuw faillissement zijn dan weer mogelijk.