Schuldeisers

Hoe je ze te vriend n buiten de deur houdt!

schulden
Soorten schuldeisers

Er zijn in principe twee soorten schuldeisers:

Concurrente schuldeisers
Dit zijn de “normale” handelscrediteuren, dus crediteuren waar geen zekerheden tegenover zijn gesteld. Het betreft bijvoorbeeld vorderingen van leveranciers, waarbij de diensten reeds zijn verricht of de goederen reeds zijn geleverd en verkocht

Preferente schuldeisers
Er zijn drie soorten schuldeisers die als preferent worden gezien:

  • Werknemers met achterstallig salaris
  • UWVs (Gak, Cadans, SFB, SFS)
  • Belastingdienst voor niet betaalde omzetbelasting, loon/inkomsten belasting, WAZ, OB art. 29 lid 2

Bijzondere schuldeisers
Er zijn naast concurrente en preferente schuldeisers nog een aantal schuldeiser die uizonderingen vormen:

  • Hypotheekverstrekkers waarbij de onroerende zaak (bedrijfspand of woonhuis) als zekerheid is gesteld en waarbij de waarde van de onroerende zaak lager is dan de hypotheekschuld. De hypotheekhouder kan haar rechten uitoefenen als ware er geen schuldsanering, ook in het gerechtelijk traject.
  • De financieringsinstelling waarbij pandrecht is verleend tot zekerheid van de verstrekte lening. Bijvoorbeeld een door de bank verstrekt rekening- courant krediet. In dat geval zal meestal worden overgegaan tot verpanding van inventaris, (betaalde) voorraad en debiteuren.
  • Dwangschuldeisers zoals leveranciers van gas, licht, en verhuurders. Deze dienen, wanneer de onderneming wordt voortgezet, in de regel voor 100 % te worden voldaan. Immers, betaal je niet dan word je ontruimd of afgesloten en loopt het voortbestaan van de onderneming gevaar.
  • Lease contracten: hierbij dient onderscheid te worden gemaakt tussen operational lease (men wordt geen eigenaar) en financial lease (men wordt wel eigenaar van het leaseobject nadat de laatste termijn is voldaan).
  • Schuldeisers die onder eigendomsvoorbehoud hebben geleverd.