Schuldeisers

Hoe je ze te vriend ťn buiten de deur houdt!

schulden
WSNP

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen:
Deze wet is op 1 december 1998 in werking getreden en is bedoeld om schuldenaren na een periode van ongeveer drie jaar een schone lei te verstrekken. De regeling is gericht op het ophalen van zoveel mogelijk geld door o.a. het verkopen van de goederen met overwaarde. De WSNP is in principe niet bedoeld om een onderneming voort te zetten.

Tijdens de looptijd van de regeling wordt de schuldenaar (de saniet) geacht te leven op het sociaal minimum. Alles wat daarboven wordt verdiend, wordt gespaard in de boedel. Na 3 jaar volgt in principe de toekenning van een schone lei, schulden die dan nog openstaan worden kwijtgescholden.

De particulier en de (ex-)ondernemer natuurlijk persoon kunnen een verzoekschrift ex artikel 284 Faillissementswet indienen bij de rechtbank voor toepassing-verklaring van de Wet Schuldsanering Natuurlijk Personen, de WSNP. Een verzoekschrift kan ook worden ingediend door de schuldenaar als een faillissementsaanvraag is ingediend door een crediteur (schuldeiser).

Als de rechtbank het verzoekschrift heeft behandeld en de WSNP van toepassing heeft verklaard, benoemt de rechtbank een bewindvoerder. De bewindvoerder houdt toezicht op de schuldenaar gedurende de looptijd van de regeling. Er volgt publicatie van het vonnis in de krant en alle post loopt via de bewindvoerder (de postblokkade).

Al met al is het een zware regeling, maar na drie jaar kan je dan wel opnieuw beginnen, zonder schulden.

Het akkoord in WSNP:
Het minnelijk akkoord kan bij de rechtbank worden gedeponeerd als het in het minnelijk traject niet gelukt is. Dit kan gelijktijdig met het verzoekschrift tot toepassing van de WSNP, maar ook nog in een later stadium. Indien vervolgens de gewone meerderheid het akkoord accepteert, kan het akkoord dwingend worden opgelegd aan de weigerachtige crediteuren.

Er wordt gestemd in twee groepen, de preferente en de concurrente crediteuren, voor beide groepen geldt de gewone meerderheidseis. In dit geval loopt de WSNP-regeling loopt dan niet drie jaar, hij kan binnen enkele maanden zijn afgerond. Uiteraard dient het saneringskrediet na beŽindiging van de WSNP-regeling nog wel te worden afgelost aan de kredietverstrekker.

Bij een aantal rechtbanken zijn ondernemers met hun onderneming toelaatbaar tot de WSNP, als duidelijk is dat op korte termijn een akkoord zal worden aangeboden. De eerder beschreven procedure gaat dan dus ook op voor ondernemers. Enkele rechtbanken, waaronder Zwolle en Leeuwarden, daarentegen, stellen dat de onderneming per definitie beŽindigd dient te worden bij toelating.

Zij adviseren mensen die hun onderneming willen behouden surseance van betaling aan te vragen. Surseance wil zeggen uitstel van betaling en een rustperiode om orde op zaken te stellen. Daarbij wordt voorbij gegaan aan het feit dat surseance van betaling volgens de meeste juristen niet naar behoren werkt en hoge kosten met zich meebrengt.